Roerdalen in beweging
samen doen, samen bewegen!

Spelregels

Onderstaand vindt u de spelregels om mee te doen. Bedenk een nieuw initiatief en vraag een financiële bijdrage aan.


Spelregels Roerdalen in Beweging
Download hier de Spelregels
Spelregels Roerdalen in Beweging.pdf (71.33KB)
Spelregels Roerdalen in Beweging
Download hier de Spelregels
Spelregels Roerdalen in Beweging.pdf (71.33KB)

Spelregels Roerdalen in Beweging.
Voor het verkrijgen van een financiële bijdrage dienen de initiatieven aan te sluiten bij de volgende punten:

Doelstellingen:

1) Samen vaardig bewegen Gericht op kinderen en jongeren in Roerdalen, meer sport, beweging en leefstijl
2) Iedereen doet mee Beweging bereikbaar maken voor alle doelgroepen, van jong tot oud, arm, eenzaam, kwetsbaar, met of zonder beperking, nieuwkomers, gezinnen, niet actief sportend, etc.
3) Vitale sport- en beweegaanbieders Verenigingen onderling en met sportaanbieders samenbrengen om nieuwe en toekomstbestendige sportvormen te ontwikkelen.

De bijdrage ondersteunt:
a) Initiatieven van burgers
Inwoners stimuleren om zelf kleinschalige ideeën te ontwikkelen op wijk- of dorpsniveau. En samen te werken met burgers, ondernemers of andere organisaties (sociale netwerken). Doel: meer inwoners mee laten doen aan sport-, beweegactiviteiten of terugkerende evenementen.
b) Initiatieven van vrijwilligersorganisaties (verenigingen of stichtingen)
Vrijwilligersorganisaties met initiatieven voor onderlinge samenwerking, niet beroepsmatig. Voorwaarde: niet-verenigingsleden en/of andere verenigingen nemen (regelmatig) hieraan deel.

1. Aanvrager
a. Inwoners van gemeente Roerdalen, of
b. Verenigingen en (vrijwilligers)organisaties, die in gemeente Roerdalen actief zijn;
2. Aanvraagtermijn
Een verzoek om een financiële bijdrage dient uiterlijk 6 weken vóór de start van het initiatief te zijn aangevraagd.
3. Voorwaarden:
Initiatieven worden ondersteund als zij:
a. passen in de doelstellingen van het beweegakkoord Roerdalen;
b. géén hoofdactiviteit van een organisatie zijn;
d. in gemeente Roerdalen plaatsvinden;
e. open zijn voor publiek of in de openbare ruimte plaatsvinden;
f. geen bedrijfsmatig/professioneel doel hebben;
g. uiterlijk binnen 6 maanden na goedkeuring van de aanvraag gestart of uitgevoerd zijn;
h. onvoldoende in het aanbod binnen een van de dorpen bestaan;
i. niet eerder in hetzelfde jaar een bijdrage ontvingen.
4. Activiteitenplan
De aanvraag heeft als bijlage een activiteitenplan met de volgende onderdelen:
• de organisatoren die verantwoordelijk zijn;
• een beschrijving van de doelen en beoogde resultaten;
• een beschrijving van de activiteiten;
• de data en duur van de activiteiten;
• de locatie waar het plaatsvindt;
• op welke wijze vooraf promotie en achteraf publicaties plaatsvinden;
• verwachting van het aantal deelnemers;
• samenwerking met welke andere organisaties, personen of instanties;
• zo mogelijk, plannen hoe het initiatief wordt voortgezet;
• een sluitende begroting van kosten en baten, waaruit blijkt dat de organisatie minimaal 50 % van de kosten zelf bijdraagt (inzet of beschikbaar stellen van eigen middelen en/of vrijwilligers telt mee).
De financiële bijdrage wordt alleen verleent als een initiatief aan deze voorwaarden voldoet. Bij twijfel of onduidelijkheid hebben we graag dat u contact met ons opneemt.
De beslissing over toekenning wordt door het kernteam Roerdalen in Beweging gemaakt; bezwaar hierover is niet mogelijk.

Hoogte van de bijdrage:

1. De bijdrage is maximaal 50% van de begroting van het initiatief.
2. Maximaal € 5.000, - per initiatief.

Verantwoording
Nadat het initiatief heeft plaatsgevonden, toont de aanvrager dit aan met:
• een evaluatieverslag met beschrijving van verloop, aantal deelnemers en verenigingen
• of plannen bestaan om het initiatief vaker te organiseren
• financieel overzicht van werkelijke kosten en baten
• een kort artikel met 2 foto’s, dat Roerdalen in Beweging en haar partners vrij mogen gebruiken voor publicatie.
Indien het initiatief niet heeft plaatsgevonden, stort aanvrager de ontvangen bijdrage volledig terug op dezelfde rekening waarvan het bedrag is ontvangen.